Standard Chartered Bank Botswana Ltd (STD)

보츠와나
4.11
+0.06(+1.48%)
  • 거래량:
    4,242
  • 매수/매도:
    6.44/6.75
  • 금일 변동:
    4.11 - 4.11
52주 고가 부근에서 거래

Standard Chartered Bank Botswana은/는 지난 해(52주 동안) 거래된 가격 중 가장 높은 가격을 기록했습니다. 이것은 주식의 현재 가치를 분석하고 향후 가격 움직임을 예측하는 데 사용할 수 있는 기술적 지표입니다.

1 / 2

STD 과거 데이터

기간:
일간
2023- 02- 03 - 2023- 06- 08
4.114.114.114.114.24K+1.48%
4.114.114.114.114.24K+1.48%
4.054.054.054.050.21K0.00%
4.054.054.054.050.21K0.00%
4.054.054.054.052.00K+0.75%
4.054.054.054.052.00K+0.75%
4.024.024.024.02424.25K+2.55%
4.024.024.024.02424.25K+2.55%
3.923.923.923.922.00K+0.26%
3.923.923.923.922.00K+0.26%
3.913.913.913.918.00K+2.89%
3.913.913.913.918.00K+2.89%
3.803.803.803.8080.27K+0.80%
3.773.773.773.771.00K+4.43%
3.613.613.613.612.90K+6.18%
3.403.403.403.402.90K+4.29%
3.263.263.263.266.73K0.00%
3.263.263.263.260.59K+0.31%
3.253.253.253.253.73K+2.52%
3.173.173.173.170.94K0.00%
3.173.173.173.174.80K+0.32%
3.163.163.163.166.87K0.00%
3.163.163.163.1610.00K+3.61%
3.053.053.053.050.53K+3.39%
2.952.952.952.951.00K0.00%
2.952.952.952.9514.01K0.00%
2.952.952.952.952.41K0.00%
2.952.952.952.950.69K0.00%
2.952.952.952.951.19K+1.37%
2.912.912.912.911.22K-29.20%
최고: 4.11최저: 2.91차이: 1.20평균: 3.53변동 %: 8.16